KLU?OV
Naposledy aktualizováno: 24.3.2010

seznam MDTpodrobn?ji  

 

hledání knih v on-line katalogu knihoven 

 

 

 

Půj?ovní doba:

 Jiráskovy knihovny Klu?ov

 

  Pond?lí   :     14,00 - 17,00 hodin  

  St?eda   :     10.00 ?? 12.00 hodin  
   VE?EJN? INTERNET 

Dne  24.10.2007  nám  bylo zapůj?eno p?es 100 zajímavých knih

a v roce 2008 a 2009 nám byly zapůj?eny další knihy

z regionální M?K Kutná Hora.

Podrobný seznam t?chto knih

 

 

Služby knihovny:

 výpůj?ky z vlastního knihovního  fondu   

 *

meziknihovní výpůj?ní služba :

 je možno zajistit výpůj?ku titulu, 

který nemáme ve vlastním  fondu,

na vyžádání z  regionální knihovny

*

rezervování požadovaných knih  

 

 INTERNET

  

  *

Ceník placených služeb a poplatků

Jiráskovy knihovny v Klu?ov?

(p?ísp?vky na úhradu nákladů)

 

Ceník placených služeb a poplatků Jiráskovy knihovny v Klu?ov? je sou?ástí Knihovního a výpůj?ního ?ádu Jiráskovy knihovny v Klu?ov?.

RO?N? REGISTRA?N? POPLATKY  (12 m?síců)

zdarma d?ti do 15 let

50,-    dosp?lí
20,-    důchodci  a studenti

Poplatky za prodloužení výpůj?ky

1. prodloužení 

zdarma

2. prodloužení    

3,- K? za 1 svazek

ve výjime?ných p?ípadech každé další prodloužení       

5,- K? za 1 svazek

ZTR?TA ?TEN??SK?HO PRŮKAZU 10,-
Vystavení duplikátu 
?TEN??SK?HO PRŮKAZU
20,-

UPOM?NKY    +   5,- K? za 1 svazek

?ástka se vztahuje na každou zapůj?enou publikaci 

 poplatek z prodlení

15,-  bez upomínky

       (po uplynutí 1 m?síce)  

25,- 1.písemná upomínka 

       (po uplynutí 2 m?s.)   

40,- 2.písemná upomínka

         (po uplynutí 3 m?s.)     

60,- 3.písemná upomínka

         (po uplynutí 4 m?s.)        

ZTR?TA KNIHY A ?ASOPISU50,- za knihu + cena knihy
30,- za ?asopis + cena ?asopisu
MEZIKNIHOVN? V?PŮJ?N? SLUŽBA40,- úhrada poštovného
TIŠT?N? V?STUP

3,- strana A4 ?ernobíle

5, - strana A4 barevn?

INTERNETzdarma

 knihovní ?ád - originál opat?ený podpisy a razítky je v knihovn?